CACIB Salzburg,Rakousko,8.5.2010

Rozhodčí:Peter Harsanyi,H

Al-Hara’s Wema: V1, CACA, CACIB